MUSICALMAKERS ZOEKT:

Lid Raad van Toezicht/Audit commissie
Lid Raad van Toezicht/Ontwikkelplek voor een jong startend lid

 

Introductie:

Wij van MusicalMakers bieden de ontwikkelplek voor eigentijdse musicals in Nederland, kraamkamer voor nieuw talent en voor nieuwe verhalen. Wij zijn de creatieve aanjager voor de ontwikkeling van eigentijdse nieuwe Nederlandse musicals, met oog voor inclusiviteit. Ook faciliteren en voeden we het discours over de Nederlandse musical en zijn we een ervaren gesprekspartner voor makers, producenten en theaters. Makers krijgen de kans om hun talent te ontplooien, in samenwerking met deskundige collega’s en door een rijk aanbod van professionals-programma’s. Ten slotte ondersteunen we ook leerkrachten en leerlingen bij het maken van musicals, zowel op basis- als middelbare scholen.

Functieomschrijving:

De raad van toezicht bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. Tenminste vier keer per jaar komt zij bijeen in overleg met de directeur-bestuurder. Daarnaast zorgt de raad voor een jaarlijkse zelfevaluatie.

De raad van toezicht werkt vanuit de principes van de Governance Code Cultuur. Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar diversiteit volgens de code diversiteit en op basis van spreiding ten aanzien van deskundigheid, ervaring en vaardigheden, maar ook van geslacht, leeftijd en cultureel.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Vanwege de afloop van de termijn zoekt de raad twee nieuwe leden.

De raad ondersteunt de directeur-bestuurder van de stichting door haar met raad terzijde te staan en toezicht te houden op vorming en uitvoering van beleid en op de besturing van de organisatie, mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting.

De raad toetst of de bestuurder steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van iedereen die direct of indirect bij de stichting is betrokken. De raad van toezicht heeft diverse rollen heeft ten opzichte van de bestuurder: als toezichthouder, klankbord en werkgever.

De leden van de raad vertegenwoordigen verschillende expertisegebieden, waarmee ze vanuit hun specialisme een klankbord vormen voor de directeur-bestuurder. De leden van de raad dragen hun verantwoordelijkheid gezamenlijk. Zij doen dit in een positieve omgeving, willen van elkaar leren en vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan gelijke kansen en een betere samenleving.

Wat wordt van je verwacht:

– Je hebt affiniteit met het inhoudelijke doel van Stichting MusicalMakers. Je bent betrokken bij de cultuursector mits dit niet tot conflicterende belangen zou kunnen leiden.

– Je bent sparringpartner voor de directeur-bestuurder;

– Je bent in staat en bereid om het belang van de stichting te bevorderen door het leggen van verbindingen met de omgeving van Stichting MusicalMakers alsmede om desgevraagd (door de directeur-bestuurder) de stichting extern te vertegenwoordigen;

– Je beschikt over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;

– Je beschikt gezamenlijk over een relevant netwerk en specifieke deskundigheid en kennis die bijdraagt aan het geheel;

– Je bent in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directeur-bestuurder te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en de directeur-bestuurder met advies bij te staan;

– Je kunt kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht en hebt hierbij geen tegenstrijdig belang.

We zoeken twee nieuwe leden:

– Een lid voor de audit commissie met kennis van risicobeheersing, rapportage en financiën

– Een jong, startend lid, die zich wil ontwikkelen als toezichthouder

Arbeidsvoorwaarden:

Vergoeding
Stichting MusicalMakers is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Toezichthouders ontvangen vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen en een vergoeding van gemaakte onkosten, een en ander conform de daarvoor door de Belastingdienst opgestelde richtlijn.

Reageren

Heb je belangstelling in één van de 2 genoemde functies in de raad van toezicht dan zien wij je cv en motivatiebrief graag vóór 1 november 2023 tegemoet. Reageren kan via rvt@musicalmakers.com bij de voorzitter Martine Fransman.

Altijd weten wat er speelt

Blijf op de hoogte door je aan te melden voor onze nieuwsbrief.